Søknadsprosessen

Idé til navn

En søknadsprosess begynner med en idé til et navn/merke.

Har dere en idé til et merke, men er usikker på om det er mulig å registrere det, kan våre eksperter hjelpe dere både med varemerkerettslig rådgiving knyttet til utforming, og med å estimere hvilke sjanser deres merke har for å bli registrert.

Møte med Oslo Patentkontor

Vi tar gjerne en innledende samtale med dere for å forklare prosessen, og for å svare på eventuelle spørsmål dere har knyttet til deres varemerker. Vi tilbyr alltid et 30 minutters første introduksjonsmøte gratis, hvor vi kan gå gjennom det dere trenger hjelp med.

Våre eksperter vil kunne gi dere råd om hvorvidt deres merke er registrerbart eller ikke, og hva dere kan og bør registrere. Vi kan også hjelpe dere med å undersøke om det finnes eldre rettigheter som deres merke krenker, og hvordan søknaden bør utformes for å at dere får best mulig vern.

Husk at alle våre ansatte er bundet av taushetsplikt og at all informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Vi har også eksperter innenfor de fleste fagområder, og vil også kunne gi dere råd om andre beskyttelsesformer for deres produkt. Kanskje vil design-, patent- eller opphavsrettslig beskyttelse være et naturlig supplement eller alternativ for deres bedrift.

Ta kontakt med oss på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: tm@oslopatent.no for å avtale et introduksjonsmøte.

Forundersøkelse

Har dere kommet på et varemerket på ett eller flere av deres produkter eller tjenester, men vet ikke om dette allerede er tatt i bruk av noen andre?

Vi hjelper dere med å foreta forundersøkelser i Norge og utlandet.

Slike undersøkelser vil avdekke om det eksisterer andre merker som er identiske med eller ligner på deres foreslåtte merke, og som omfatter overlappende, lignende eller identiske varer og tjenester. Disse merkene kan eventuelt skape problemer under søknadbehandlingen av deres foreslåtte varemerke, eller for bruken av dette, og det er derfor viktig å avdekke disse merkene så tidlig som mulig. Dette vil kunne spare dere for store utgifter i fremtiden.

Utarbeidelse av varemerkesøknad

Når tiden er inne for å søke et merke registrert, må det utarbeides en varemerkesøknad. Ved registrering av et varemerke er det viktig å få så bred beskyttelse som mulig.

Våre eksperter hjelper dere med å utarbeide en søknad, og med å utforme en varefortegnelse som på en best mulig måte dekker de varer og tjenester som er av interesse for dere og som gir dere et best mulig vern.

 

Innlevering av norsk søknad til Patentstyret

Når en søknad er utarbeidet og en eventuell forundersøkelse foretatt, innleveres søknaden til Patentstyret i Norge. Vi hjelper dere med innlevering av varemerkesøknader.

Innlevering av søknad i utlandet

Vil dere beskytte deres varemerke i utlandet hjelper vi dere også gjerne med dette.

Vi hjelper dere med å utforme og innlevere varemerkesøknad til riktig registreringsmyndighet i andre land. Via vårt solide, internasjonale nettverk av samarbeidende patent- og advokatkontorer kan vi bistå i søknadsprosessen i alle land og regioner verden over.

Dersom søknaden innleveres senest seks måneder etter den norske søknaden, vil den få samme søknadsdato som den norske. Dette kalles å påberope prioritet, og vil sikre tidligst mulig etablering av deres rettigheter i utlandet.

Patentstyret gransker søknaden

Hva skjer med varemerkesøknaden deres etter at den er innlevert til Patentstyret?

Etter at deres varemerkesøknad er innlevert, tas den opp til behandling av den ansvarlige saksbehandler hos Patentstyret. Ansvarlig saksbehandler foretar en vurdering av merket og gransker om det foreligger eventuelle registreringshinder.

For at deres varemerke skal kunne registreres, må det først og fremst være egnet til å skille deres varer og / eller tjenester fra andres. Det betyr blant annet at merket må være tilstrekkelig  særpreget, og at det ikke er beskrivende for varene og / eller tjenestene det er søkt registrert for.

Merket må heller ikke stride mot lov, offentlig orden eller moral.

I tillegg kan varemerket heller ikke være egnet til å forveksles med en annens varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som er registrert eller tatt i bruk.

Med unntak av foretaksnavn, gransker og vurderer Patentstyret disse vilkårene når søknaden er innlevert.

Patentstyret kommer med en uttalelse

Har dereinnlevert en varemerkesøknad selv, men vet ikke hva dereskal gjøre fordi Patentstyret har nektet å registrer merket deres? Eller lurer derepå om derekan bruke et varemerke som er nektet registrert?

Etter at søknaden deres har gjennomgått en granskning hos Patentstyret, kan varemerket nektes registrert på ulike grunnlag.

Vi hjelper dere med å vurdere hvorvidt det er mulig å komme forbi den aktuelle hindringen og skisserer hvilke alternativer som foreligger. I de fleste tilfeller vil vi anbefale å argumentere mot Patentstyrets nektelse. Gjelder nektelsen en eldre rettighet, kan vi også henvende oss til innehaveren og be om et samtykke til registrering av deres varemerke.

I utgangspunktet kan dere fremdeles bruke varemerket selv om det er nektet registrert av Patentstyret. Behandlingen i Patentstyret gjelder registrerbarheten av varemerket, ikke anvendelsen av det i markedet. Vær imidlertid oppmerksom på at bruk av et varemerke som er nektet registrert på grunn av eldre rettigheter, kan utgjøre en krenkelse av disse som kan medføre krav om erstatning og opphør av deres bruk.

Vi hjelper dere med å vurdere faren for at dere ved å bruke varemerket kommer til å krenke andres rettigheter.

 

Svar på uttalelse(r)

Har dere innlevert en varemerkesøknad, men vet ikke hva dere skal gjøre fordi Patentstyret har nektet å registrere varemerket deres?

Vi hjelper dere med å utarbeide en besvarelse til Patentstyret, hvor vi imøtegår de hindringene Patentstyret har anført, og ber om at saken tas opp til fornyet vurdering på grunnlag av våre argumenter.

Det er svært viktig å overholde de fristene Patentstyret setter underveis i saksbehandlingen. En fristoversittelse vil medføre at søknaden henlegges. Oslo Patentkontor har et veletablert fristovervåkningssystem som sørger for overvåking av alle frister, slik at dere kan stole på at vi gjør det vi kan for at deres interesser ivaretas på best mulig måte.

Godkjent registrering

Har derefått en varemerkeregistrering, men vet ikke hva som skjer med registreringen og hvor lenge den er gyldig?

Ved registrering av et varemerke, vil Patentstyret kunngjøre merket i Norsk Varemerketidene. Andre aktører i markedet gis en frist på tre måneder fra kunngjøringsdatoen til å sende inn en skriftlig innsigelse mot registrerignen av merket deres. Skulle det innkomme en slik innsigelse mot deres registrering, hjelper vi dere med å imøtegå denne.

En varemerkeregistrering varer i 10 år fra søknadsdatoen (for søknader innlevert etter 1. juli 2010), og vil ved utløpet av denne perioden kunne fornyes for 10 år av gangen, for så lenge dere ønsker å opprettholde den. Dersom Oslo Patentkontor er oppnevnt som fullmektig i registreringen, vil vi ta kontakt med dere når det er tid for fornyelse.

 

Etter å ha fått varemerker godkjent til registrering, vil det være lurt å sette opp en intern strategi for håndheving av rettighetene. For å ivareta deres rettigheter på best mulig måte, er det ikke nok å bare sikre registrering. Rettighetene må også håndheves. Vi hjelper dere med å sette opp en slik intern strategi. Dersom dere opplever at deres varemerker på noen måte krenkes, vil våre eksperter også kunne hjelpe dere med å få stanset krenkelsene.

Patentstyret avslår

Lurer dere på hvilke rettigheter dere har dersom Patentstyret avslår deres søknad om registrering av deres varemerke, og dere eventuelt ikke har fått gjennomslag for deres argumentasjon?

Dersom dere har fått en endelig avgjørelse fra Patentstyret der deres varemerke er nektet registrert, kan vi hjelpe dere med å anke avgjørelsen inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Dersom KFIR opprettholder avgjørelsen, har dere mulighet til å bringe saken inn for domstolen. Oslo tingrett er tvungent verneting for varemerkesaker i Norge.

Vi har egne advokater og advokatfullmektiger som har bred erfaring når det gjelder immaterielle rettigheter, og som kan føre din sak for domstolen.

Vi arbeider aktivt med å finne gode forretningsmessige løsninger for våre klienter.

Det er bare å ta kontakt så hjelper vi dere videre.

Bruksplikt

Brukspliktregelen i varemerkeloven § 37 innebærer at dere som innehaver av et registrert varemerke må ta merket i bruk innen 5 år fra at det blir registrert. Et opphold i bruken av varemerket bør ikke overstige 5 sammenhengende år.

Overholdes ikke bruksplikten, risikerer dere at varemerkeregistreringen slettes, med mindre det foreligger rimelig grunn for at merket ikke er brukt.

Vi oppfordrer dere som merkeinnehaver til å ta vare på forskjellig materiell som, hvis nødvendig i en konfliktsituasjon, kan dokumentere at deres merke har vært eller er i bruk. Slik dokumentasjon kan f.eks. være reklamemateriell, emballasje, fakturaer, prislister, brevark, etc., forutsatt at materialet viser og tidfester bruk av merket.

Endringer og fornyelser

Anmerkning av endringer i Patentstyret, som f.eks. flytting av forretningssted, navneendringer eller lignende, er ikke påbudt i Norge, men vi anbefaler dette på det sterkeste slik at dersom det senere oppstår konflikt kan dere lettere  dokumentere at dere er den rettmessige eieren av et varemerke.

Inngrep og protest

Hvordan hindrer du andre i å registrere eller bruke et varemerke som ligner på ditt? Hvordan forsvarer du deg dersom andre mener du krenker deres rettigheter? Patentstyret vil normalt ikke registrere varemerker som er i strid med eldre rettigheter, men du kan også protestere på eget initiativ.

En innvending er en protest som innleveres på søknadsstadiet. Patentstyret vil legge denne til grunn når de vurderer søknaden. Den som protesterer blir ikke part i saken, men søker vil bli gjort oppmerksom på protesten.

En innsigelse  er en protest som innleveres innen tre måneder etter at et varemerke er kunngjort i Norsk Varemerketidende. Les mer under punktet Patentstyret innvilger varemerke. Den som protesterer, blir part i saken og både han og innehaver vil normalt få uttale seg to ganger før Patentstyret tar saken opp til ny vurdering.

Et ugyldighetssøksmål kan anlegges dersom du ikke får medhold i en innsigelse, eller du blir kjent med registreringen etter mer enn to måneder. Det kan innleveres en administrativ overprøving til Patentstyret, eller saken kan bringes inn for domstolene. Disse fremgangsmåtene er dyrere enn å inngi en innsigelse, og det er derfor viktig å fange opp saken i løpet av den tre måneder lange innsigelsesperioden (Overvåkning).

Et inngrep er urettmessig bruk av en annens varemerke. Dersom partene ikke kommer til enighet, må varemerkeinnehaver anlegge et inngrepssøksmål.

Enten du ønsker å protestere, eller du blir beskyldt for å krenke en annens rettigheter, kan vi hjelpe deg gjennom samtlige prosesser nevnt over.

Overvåkning

Hvordan følger du med på om merker som ligner ditt blir registrert av andre?

I hovedsak overvåker vi aktiviteter knyttet til varemerkesøknader på tre måter:

Vi kan hjelpe deg med å overvåke samtlige merker som blir godtatt til registrering. Dette innebærer at vi holder øye med alle merker som blir kunngjort registrert i Norge, og informerer deg om registrering av varemerker som kan innebære en krenkelse av dine rettigheter. I denne forbindelse gir vi også en vurdering av muligheten for å nå frem ved en innsigelse mot en slik registrering. På samme måte kan også varemerker godkjent av utenlandske varemerkemyndigheter overvåkes.

Vi kan også hjelpe deg med å overvåke behandlingen av én eller flere spesifikke søknader. I slike tilfeller gir vi deg beskjed så snart merket blir godkjent, samt vurderer muligheten for å vinne fram med en innsigelse.

Endelig kan vi hjelpe deg med å overvåke samtlige inngivelser foretatt for et navngitt selskap (konkurrentovervåkning).

Les mer under punktet Inngrep og protest.

Samtykkeerklæring

Har du mottatt en samtykkeforespørsel fra et firma som ønsker å bruke et varemerke som ligner ditt eget og lurer på hvordan du skal forholde deg til denne henvendelsen, eller har du behov for samtykke fra andre?

Vi hjelper deg med å vurdere hvorvidt et samtykke kan gis uten at det vil få konsekvenser for dine allerede etablerte rettigheter. Vi kan også ta oss av den videre korrespondansen med motparten, samt fortløpende bistå i spørsmål som måtte komme opp i forbindelse med samtykkeforespørselen.
Dersom du har behov for samtykke fra andre, utarbeider vi samtykkeerklæringen og tar kontakt med den part som har rettighetene til varemerket som hindrer bruk og/eller registrering av ditt merke.