Patent

Gjennom 20 års kommersiell enerett til utnyttelsen av en teknisk nyvinning, utgjør en patentbeskyttelse et avgjørende fortrinn i et konkurranseutsatt marked. En patentportefølje er en materialisering av et firmas høye teknologiske ekspertise og kapasitet. Dette kan vise seg å være nyttig for å skaffe investorer, finne forretningspartnere samt til å øke selskapets markedsverdi.

Patentering er en komplisert affære, ikke minst på grunn av patentsystemets mange fallgruver, hvor et feiltrinn i verste fall kan medføre tap av rettigheter. Patentsøknader kan for eksempel ikke utvides etter innleveringsdatoen. Alt det vesentlige må være forklart i søknaden allerede ved innlevering. Vi anbefaler dere å engasjere en av våre dyktige patentingeniører i denne prosessen.

I Patentloven heter det at «oppfinnelser kan patenteres», men det gis ingen entydig definisjon på en oppfinnelse. En tradisjonell måte å beskrive en oppfinnelse på er at det er en praktisk løsning på et problem, der løsningen er av teknisk karakter, har en teknisk effekt og er reproduserbar.

Tre hovedkriterier må oppfylles for å oppnå patent: oppfinnelsen må være ny, den må ha oppfinnelseshøyde og den må være industrielt anvendbar.

«Ny» betyr at oppfinnelsen ikke skal ha vært offentlig kjent før innleveringsdato. Dette gjelder selv om det er søker eller oppfinner selv som har publisert oppfinnelsen. Det er derfor svært viktig at søknad innleveres til patentmyndighetene før oppfinnelsen blir gjort kjent for allmennheten.

«Oppfinnelseshøyde» betyr at oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra kjent, nærliggende teknikk. Dette vurderes av patentmyndighetene og kan skape mye diskusjon mellom søker og patentmyndighetene under saksbehandlingen.

«Industrielt anvendbar» betyr at oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt. Den industrielle anvendbarheten av en oppfinnelse går hovedsakelig på reproduserbarhet. For eksempel klarte Dr. Hyde aldri å reprodusere sin opprinnelige formel. For ham gjorde det nok ikke så mye at han ikke fikk patent, ettersom han satset på hemmelighold, heller enn patentering. Uansett hadde han større problemer å ta fatt på enn patentering da han endelig innså at formelen ikke lot seg reprodusere. Et annet eksempel på ikke-patenterbare oppfinnelser er evighetsmaskiner. En fin visning av en evighetsmaskin, som til og med produserer nok overskuddsenergi til å koke grøt på, finner du her (lenken åpner en Youtube-fane i nettleseren din, og opphavsretten til videoen er forklart der). Dessverre er denne maskinen ikke patenterbar i og med at patentverket vil tvile på at den er praktisk gjennomførbar, dvs industrielt anvendbar. I og med at den ligger på Youtube, er den heller ikke ny, dessverre.

Patentloven inneholder dessuten en del unntak fra patentering. Blant annet er behandling av mennesker ikke patenterbar, men apparatet eller legemidlet du bruker til behandlingen kan være patenterbart. Dataprogrammer eller apper er også utelukket fra patentering, men dersom programmet har en teknisk effekt, kan det allikevel være patenterbart.

Ønsker du bistand fra en av våre patentingeniører? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: mail@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.