Oppdragsvilkår

Generelt

Oslo Patentkontor er et privat konsulentfirma som tilbyr tjenester til oppfinnere og bedrifter innenfor alle områder av immaterialretten.

De etterfølgende oppdragsvilkår gjelder for alle oppdrag som Oslo Patentkontor AS (heretter «Oslo Patentkontor») påtar seg for deg som kunde, og som kan innebære at vi kan opptre på deres / dine vegne, med mindre andre vilkår er avtalt (for eksempel at det er avtalt fast pris for et oppdrag).

Taushet

Vårt arbeid innebærer at vi ofte får innblikk i kunders «know how» og forretningshemmeligheter. Det er imidlertid en forutsetning for vår virksomhet at slik informasjon behandles på en betryggende måte. Over tid kommer vi også til å arbeide med flere aktører innenfor samme tekniske område. Dette betyr at medarbeiderne etter hvert bygger opp en unik teknisk og juridisk kompetanse innenfor et bredt område. Denne kompetansen kommer også dere til gode, men vi vil understreke at vi tilstreber å unngå at fortrolig informasjon kommer på avveie.

Oslo Patentkontor er medlem av FONIP og en rekke utenlandske bransje­organisasjoner slik som UNION, FICPI og AIPPI, og påtar seg å ivareta deres interesser på en profesjonell måte. Oslo Patentkontor følger FICPIs etiske regler. Det innebærer bl. a. at alle våre ansatte har taushetsplikt med hensyn til informasjon vi mottar. I tilfelle det er eller kan oppstå en interessekonflikt mellom våre klienter, forbeholder vi oss retten til å avslå å opptre på vegne av en eller begge parter i den aktuelle saken.

Oppdragets utførelse

Alle oppdrag inngås skriftlig og gjelder som avtale når de er bekreftet av Oslo Patentkontor.

Vi ber dere oppgi en kontaktperson som vi skal kommunisere med. Eventuell endring av kontaktperson, navn- og adresseendringer må meddeles oss umiddelbart. All korrespondanse fra Oslo Patentkontor sendes den oppgitte adresse, og vi påtar oss ikke noe ansvar for rettstap på grunn av at den oppgitte informasjon ikke er korrekt og oppdatert.

Vår foretrukne kommunikasjonsmåte er e-post, med mindre det er påkrevd med et originaldokument. Vennligst gi beskjed dersom dere ønsker å motta skriv fra oss i en annen form enn standard e-post.

For å sikre at deres e-post til oss blir behandlet korrekt, ber vi dere om å sende en kopi av fristrelaterte meldinger til mail@oslopatent.no eller tm@oslopatent.no.

All nødvendig informasjon må stilles til rådighet, slik som oppfinner- og søkerforhold, hvordan dere eventuelt har oppnådd retten til en oppfinnelse osv., og dere må fremskaffe nødvendige dokumenter. Oslo Patentkontor får likeledes fullmakt til å opptre på deres vegne overfor offentlige myndigheter og underskrive søknader på deres vegne.

Oslo Patentkontor vil informere dere om henvendelser, uttalelser og forelegg fra myndigheter og eventuelle motparter, samt frister dere må forholde dere til. For at vi best skal kunne ivareta deres interesser forutsettes det at dere skriftlig gir oss nøyaktig, uttømmende og rettidig informasjon og instruksjoner. Oslo Patentkontor er ikke ansvarlig for tap av rettigheter forårsaket av manglende, mangelfulle, uriktige eller forsinkede instruksjoner.

Underleverandører

Oslo Patentkontor må i noen tilfeller engasjere utenforstående aktører for å utføre et oppdrag, slik som eksterne oversettere eller utenlandske samarbeidspartnere. Vi påtar oss ikke noe ansvar for arbeid utført av eksterne aktører, men tilstreber oss å velge best mulig aktør. Vi har et veletablert nettverk av samarbeidspartnere i utlandet.

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser til/fra eksterne aktører skal gå gjennom Oslo Patentkontor, med mindre noe annet er avtalt. Patent- og varemerkesøkere blir svært ofte kontaktet av utenlandske «kataloghaier» som tilbyr oppføring av søknaden/patentet/registreringen i et register, mot et betydelig gebyr. Dette er verdiløse tjenester, og vi oppfordrer dere til å ta kontakt med oss hvis dere mottar henvendelser hvor det oppstår tvil om avsenderen er seriøs eller ikke.

Betaling / kostnader

Vi holder den instruerende part ansvarlig for betalinger, med mindre vi har mottatt skriftlig beskjed om at kostnadene skal dekkes av en annen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at kostnadene ved et oppdrag ikke er begrenset til innleveringskostnader, men at det påløper ytterligere kostnader under hele oppdragets varighet.

Vi har alltid fokus på våre kunders interesser. Imidlertid kan vi ikke garantere at en sak vil føre frem. Våre honorarer forfaller til betaling uansett sakens utgang.

All tid som brukes i forbindelse med gjennomføringen av et oppdrag vil faktureres, derunder blant annet møter, telefonsamtaler, innføring av bibliografiske data i vårt fristhåndteringssystem, påminnelser og rapportering av brev som vi mottar som fullmektig. Noe av vårt arbeid faktureres etter faste priser i henhold til våre prislister. Det meste av oppdraget blir normalt fakturert på grunnlag av medgått tid, etter den til enhver tid gjeldende timesats, med mindre det er gitt en fast pris for oppdraget. I tilfelle hvor det dreier seg om et hasteoppdrag, forbeholder vi oss retten til å kreve et tillegg. På forespørsel kan det gis et uforpliktende anslag over antatte kostnader for å fullføre et oppdrag. Vi vil gi beskjed dersom kostnadene vil avvike vesentlig fra det som er angitt. Vi gjør oppmerksom på at priser som oppgis er uten moms.

Gjennom oppdraget er vi berettiget til å pådra utgifter på deres vegne som er nødvendig for gjennomføring av oppdraget. Hvis vi engasjerer en ekstern aktør, vil det påløpe utgifter som vil bli viderefakturert. Vi kan vanskelig gi annet enn uforpliktende anslag over utgiftene til utenlandske fullmektiger.

Vi forbeholder oss retten til å foreta kredittsjekk spesielt av nye kunder. Vi kan kreve forskuddsbetaling før vi leverer tjenester.

Kundeportal

Vi stiller en gratis kundeportal til rådighet, hvor dere får innsyn i alle løpende saker hos oss. Vennligst ta kontakt med oss dersom det er ønskelig med tilgang til denne portalen.

Personvern

Vår personvernerklæring kan lastes ned fra vår hjemmeside. Ta kontakt med oss ved spørsmål om dette.