Søknadsprosessen

Idé til design

Et produkts utseende eller eller et ornament til et produkt kan designregistreres. Det finnes imidlertid noen kriterier som må oppfylles for å få en design designbeskyttet.

• Designen må være ny (ikke bare i Norge).
• Designen må skille seg vesentlig fra andre, kjente design.
• Det innvilges ikke designbeskyttelse på design som anses å stride mot
offentlig moral.
• Dersom designen inneholder våpen eller statsflagg, må det innhentes
tillatelse for å benytte deg av dette.
• I Norge kan man søke om designbeskyttelse i inntil 12 måneder etter at
produktet hvis utseende skal beskyttes, er publisert (såkalt
skånefrist).

Med publisert menes at designen er vist i butikk, på messe, i reklame eller liknende. Føler du at din idé oppfyller disse kriteriene, vil vi kunne hjelpe deg videre i prosessen. Vi vil anbefale deg å ta en kikk på den videre saksgangen som er angitt i flytdiagrammet.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte.

Møte med Oslo Patentkontor

For å komme i gang med søknadsprosessen, kan det et møte eller en samtale med våre saksbehandlere være til hjelp. Vi gir veiledning om hvordan designen best skal beskyttes.

I dette møtet kan du legge frem designen for oss. Alle våre ansatte er bundet av taushetsplikt, og all informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Vi har personer med erfaring som kan gi sin objektive mening om hvordan produktet får best beskyttelse. Det er viktig at all informasjon kommer frem under et slikt innledende møte, slik at vi kan hjelpe på best mulig måte. Vi vil kunne gi råd om den beste tilnærming for den videre saksgang, for eksempel om det bør foretas en forundersøkelse eller om det er mest hensiktsmessig å utarbeide en designsøknad i Norge eller utlandet på dette tidspunkt.

Vi vil kunne gi råd ikke bare om designbeskyttelse, men også om andre beskyttelsesformer som kan være aktuelle for produktet. Kanskje vil en patentsøknad eller en varemerkesøknad være et naturlig supplement eller alternativ til designbeskyttelse.

Det finnes også andre rettsområder som muligens kan være aktuelle.

Forundersøkelse

Dersom man er usikker på hvorvidt en design er ny, eller om det er noen andre som har designbeskyttet noe lignende før, vil en forundersøkelse kunne gi svaret på dette. Vi er behjelpelige med å utarbeide en forundersøkelse.

Dersom det bestilles en forundersøkelse i forkant av innlevering av en designsøknad, vil rapporten fra Patentstyret kunne inkluderes i søknaden.

Svaret på forundersøkelsen kommer i løpet av 10 arbeidsdager. En supplerende undersøkelse bestilt ved innlevering av en designsøknad vil normalt ta opp mot 1-2 måneder.

Dersom det viser seg at designen allerede er registrert, unngår man å bruke tid, krefter og ressurser på utvikling av noe som allerede er kjent, samtidig som man kan unngå å krenke andres rettigheter.

Utarbeidelse av designsøknad

Etter et innledende møte og en eventuell forundersøkelse, har vi i samråd tatt stilling til den beste måten å beskytte produktet på.

Vi vil nå gi en prisantydning om hvor mye det vil koste å utarbeide en norsk og/eller utenlandsk designsøknad. Designsøknaden vil bli utarbeidet med basis i den informasjon du gir oss. Følgende opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne utarbeide og innlevere en norsk designsøknad:

  • Fullt navn og adresse på søker/søkere
  • Fullt navn og adresse på designer/designere
  • Klare, gode bilder som viser produktet som ønskes designbeskyttet
  • Beskjed om søknaden skal innleveres i farger eller sort/hvitt
  • Beskjed om supplerende undersøkelse av søknaden skal innleveres
  • Søkers fullmakt til Oslo Patentkontor AS ovenfor Patentstyret eller en utenlandsk myndighet

Det er svært viktig å innlevere gode bilder av designen, da disse danner grunnlaget for designsøknaden.

En norsk designsøknad vil bli innlevert for registrering hos det norske Patentstyret, og en utenlandsk søknad vil bli innlevert hos tilsvarende utenlandsk myndighet.

Vi vil i den etterfølgende prosessen ivareta alle tidsfrister og gi råd underveis.

Innlevering av norsk søknad til Patentstyret

En norsk designsøknad blir innlevert til Patentstyret til avtalt dato. Dette gjøres via sikker, kryptert elektronisk kommunikasjon. Man kan også innlevere en modell til Patentstyret. Dette blir i så fall gjort med bud.

Hos Patentstyret blir saken journalført og overført til en saksbehandler for saksbehandling.

Det tar normalt ca. 2 måneder å oppnå en designregistrering.

En søknad i utlandet kan tilbakedateres til den norske innleveringsdatoen dersom den innleveres innen 6 måneder. Dette kalles å påberope seg prioritet.

Valgfri granskning i Patentstyret

Ved innlevering av en ny søknad, undersøker ikke Patentstyret om noe liknende allerede er registrert. Man kan imidlertid be om å få utført en supplerende undersøkelse, dvs. en frivillig granskning.

Etter at den supplerende undersøkelsen er utført, vil Patentstyret utstede en rapport hvor det går frem om designen er kjent i Norge fra før eller ei.

Velger man å utføre en supplerende undersøkelse i forbindelse med innlevering av en ny søknad, vil det i registreringsbeviset stå anført at det er utført en supplerende undersøkelse. Dette kan redusere sjansen for at en tredjepart ber om en administrativ overprøving av designregistreringen.

Patentstyret kontrollerer formalia

Etter at designsøknaden er innlevert til Patentstyret, vil søknaden bli registrert i Patentstyrets database. Saken vil deretter bli overført til en saksbehandler som undersøker om alle formalia i saken er korrekt, og/eller om det er noen mangler ved søknaden.

Dersom saksbehandler i Patentstyret mener det er mangler ved søknaden, vil de utstede en uttalelse om dette.

Eventuell uttalelse fra Patentstyret

En uttalelse fra Patentstyret vil normalt være oss i hende innen 2 måneder etter innlevering av søknaden.

Alle uttalelser vil bli videresendt med våre kommentarer og anbefalinger til videre fremgangsmåte.

Uttalelser gjeldene designsøknader har vanligvis en besvarelsesfrist på 2 måneder fra utstedt dato.

Vi informerer om Patentstyrets uttalelse og følger opp via vårt fristovervåkningssystem slik at ingen frister oversittes. Dette er svært viktig ettersom oversittelse av en frist medfører at søknaden henlegges, og dette kan i verste fall føre til et rettstap.

Vi utarbeider selvfølgelig også svar til Patentstyret i samarbeid med deg.

Innlevering av søknad i utlandet

Dersom designen ønskes beskyttet utenfor Norge, må dette søkes spesielt i de aktuelle landene.

Dersom søknaden innleveres senest 6 måneder etter den norske søknaden, vil den få samme innleveringsdato som den norske. Dette kalles å påberope seg prioritet og sikrer tidligst mulig etablering av rettighet i utlandet. Det er mulig å innlevere en søknad i utlandet senere enn etter 6 måneder, men dette kan i mange tilfeller forårsake tap av rettighet.

Det må søkes i hvert enkelt land der en ønsker å beskytte sine rettigheter. Dersom en i hovedsak ønsker å beskytte designen sin innenfor Europa, kan en søke om en såkalt EU-registrering (Community Design). En EU-registrering er gyldig i alle medlemsland av EU.

Det er, i likhet med varemerker, også mulig å innlevere en internasjonal søknad.

I utlandet kreves det ofte at søker blir representert av en lokal fullmektig. Vi har et omfattende nettverk av patentkontorer over hele verden, og kan derfor ta ansvar for valg av en egnet fullmektig og all kommunikasjon. I tillegg hjelper vi naturligvis med å utarbeide søknader til utlandet.

Svar på uttalelse

Alle uttalelser fra Patentstyret må besvares innen en gitt tidsfrist. I designsøknader er denne vanligvis 2 måneder fra uttalelsen er utstedt.

Vi har lang erfaring med å føre designsøknader for Patentstyret og vil i samråd med deg utarbeide en besvarelse. Våre besvarelser tar sikte på å gi deg som søker en best mulig beskyttelse på den mest kostnadseffektive måten.

Det er svært viktig at de frister som er satt for inngivelse av en besvarelse overholdes, idet en fristoversittelse vil medføre at en søknad henlegges, noe som kan medføre tap av rettigheter. Vi har et veletablert fristovervåkningssystem som sørger for at samtlige besvarelser innleveres i tide.

Patentstyret registrerer design

Etter godkjennelse av en designsøknad blir designen registrert, og registreringen kunngjøres i Designtidende.

Registreringsbeviset utstedes elektronisk og sendes oss. Vi kontrollerer registreringsbeviset, oppdaterer våre systemer og videresender beviset til deg.

Vi gjør oppmerksom på at etter kunngjøring i Designtidende, kan enhver tredjepart kreve registreringen omprøvd. Administrativ omprøving kan kreves i hele registreringsperioden. Se mer om dette under Inngrep og protest.

I hele registreringsperioden, som er begrenset oppad til 25 år fra innlevering, vil vi følge opp med varsler om fornyelsesavgifter, som forfaller hvert femte år, og annen relevant informasjon. Har du en stor designportefølje, hjelper vi med budsjettering og regulære gjennomganger av porteføljen for å unngå bruk av ressurser på å holde i hevd design som ikke lenger er av interesse.

Endringer

Lurer du på hva du skal gjøre og hvem du skal henvende deg til hvis du flytter, bytter navn, selger eller lisensierer bort designen din?

Rettigheter til en design kan fritt overdras i Norge. Vi hjelper med å anmerke endringer, i form av overdragelser, navneendringer eller adresseendringer i forbindelse med design, i designregisteret hos Patentstyret eller andre offentlige myndigheter i utlandet. Anmerkning av overdragelse er ikke påbudt i Norge, men vi anbefaler dette slik at du i en senere konflikt lettere kan dokumentere at du er den rettmessige eieren av en design.

Fornyelse

En designregistrering er gyldig i maksimalt 25 år fra innleveringsdatoen i Norge så fremt den blir fornyet hvert femte år.

Hos oss blir saken din automatisk lagt inn i vårt fornyelsessystem, og du vil motta varsel om fornyelse av designregistreringen i god tid innen forfall. Vi hjelper deg med å fornye registreringen, samt følger den opp for den neste registreringsperioden.

Inngrep og protest

Hvordan hindrer du andre i å registrere eller bruke en design som ligner på din? Hvordan forsvarer du deg dersom andre mener du krenker deres rettigheter?

Designsøknader granskes ikke. Så fremt alle formalia blir tilfredsstilt, vil en søknad bli registrert. Protester kan ikke innleveres på søknadsstadiet.

Administrativ overprøving er en protest som innleveres til Patentstyret etter at en rettighet er blitt registrert, og denne kan som hovedregel innleveres i hele registreringsperioden. Overprøvingen kan resultere i at en registrering oppheves helt eller delvis. Overprøving kan også fremmes av designinnehaver selv for å å unngå konflikter dersom han etter registrering er blitt kjent med at andres rettigheter er i strid med egen design. Slike problem kan imidlertid unngåes ved en supplerende undersøkelse.

Et ugyldighetssøksmål kan også føres for domstolene, men dette vil være dyrere enn en administrativ overprøving. Et ugyldighetssøksmål kan imidlertid også reises etter at registreringen er bortfalt eller det er gitt avkall på registreringen. Et overføringssøksmål kan fremmes dersom annen part har fått registrert en design du mener er din.

Et inngrep er urettmessig bruk av en annens design. Dersom partene ikke kommer til enighet, må designinnehaver anlegge et inngrepssøksmål.

Enten du ønsker å protestere, eller du blir beskyldt for å krenke en annens rettigheter, kan vi hjelpe deg gjennom samtlige prosesser nevnt over.

Overvåkning

Hvordan følger du med på om design som ligner din blir registrert av andre?

I hovedsak overvåker vi aktiviteter knyttet til designsaker på to måter:

Vi kan hjelpe deg med å overvåke samtlige design som blir registrert i Norge. Dette innebærer at vi holder øye med alle design som blir kunngjort registrert og informerer deg om designregistreringer som kan innebære en krenkelse av dine rettigheter. I denne forbindelse gir vi også en vurdering av muligheten for å nå frem ved en innsigelse mot en slik registrering. På samme måte kan også design godkjent av utenlandske designmyndigheter overvåkes.

Endelig kan vi hjelpe deg med å overvåke samtlige inngivelser foretatt for et navngitt selskap (konkurrentovervåkning).